အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ Online Visa/ e-Visa စနစ်အား တိုးမြှင့်အသုံးပြုသွားရန်အတွက် လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ခေါ်ယူရာတွင် လူတွေ့အရည်အချင်း စစ်ဆေးမှု ခံယူကြရမည်သူများ၏ အမည်စာရင်း ကြေငြာချက်

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ Online Visa/ e-Visa စနစ်အား တိုးမြှင့်အသုံးပြုသွားရန်အတွက် လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ခေါ်ယူရာတွင် လူတွေ့အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုခံယူကြရမည်သူများ၏ အမည်စာရင်းအား ရွှေတံခါးမှူး Facebook Page တွင်ဖော်ပြပေးထားပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည် …

Sorry, the comment form is closed at this time.