ဆက်​သွယ်​ရန်

ဆက် သွယ် ရန်

Ministry of Labour, Immigration and Population, Office Building ( 48 ), Nay Pyi Taw, Myanmar

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

 

၀န်ကြီးရုံး     ၀၆၇ − ၄၃၁၀၁၁

 

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

 

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ ၀၆၇ – ၄၃၁၀၃၁

အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဌာနခွဲ ၀၆၇ – ၄၃၁၀၄၅

လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားပြုဌာနခွဲ ၀၆၇ – ၄၃၁၀၄၀

တာဝန်နှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဌာနခွဲ ၀၆၇ – ၄၃၁၀၅၅

 

 

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

 

လူဦးရေနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇ – ၄၃၁၃၅၆

ပြည်သူ့အင်အားဌာနခွဲ ၀၆၇ – ၄၃၁၄၇၃