တင်ဒါကော်မတီ တင်ဒါအောင်မြင်မှု ကြေငြာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီ တင်ဒါအောင်မြင်မှု ကြေငြာခြင်း

                                             

စဉ် Lot No. လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ကုမ္ပဏီအမည် စိစစ်ပြီးရမှတ် အဆင့် သတ်မှတ်ချက်
Lot 1 Biometric Enrollment System ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာ နှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန်နှင့် Software ရေးဆွဲခြင်း Partner Associate Co., Ltd. 80.58 ဦးစားပေး (၁)
Secure Link Co., Ltd. 77.14 ဦးစားပေး (၂)
Lot 2 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Border Control Facilities ဇုန်ရှိ နယ်စပ် ဝင်/ထွက်ဂိတ်များ တွင် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း Partner Associate Co., Ltd. 84.55 ဦးစားပေး (၁)
Secure Link Co., Ltd. 82.50 ဦးစားပေး (၂)
Lot 3 CIQ လေဆိပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် ကော့သောင်း၊ ဟဲဟိုး၊ ပခုက္ကူ၊ သံတွဲလေဆိပ် (၄) ခု တွင် MRTDs ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန်နှင့် Software ရေးဆွဲခြင်း Secure Link Co., Ltd. 80.70 ဦးစားပေး (၁)
Partner Associate Co., Ltd. 69.75 ဦးစားပေး (၂)

Sorry, the comment form is closed at this time.