တင်ဒါကော်မတီ တင်ဒါအောင်မြင်မှုကြေငြာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီ တင်ဒါအောင်မြင်မှုကြေငြာခြင်း

စဉ် စီမံကိန်း/လုပ်ငန်းအမည် တည်နေရာ

တင်ဒါ

အောင်မြင်သည့်  ဈေးနှုန်း (ကျပ်/သန်း)

တင်ဒါ အောင်မြင် သည့် ကုမ္ပဏီ
တိုင်းဒေကြီး/
ပြည်နယ်
မြို့နယ်
ဘော်လခဲခရိုင် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၄၈) ပေ x အနံ (၃၂) ပေ x အမြင့် (၁၄) ပေ (၁၅၃၆) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ Brick Nogging အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာ လုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် ကယား ဘော်လခဲ ၃၂.၂၈၀ မြတ်သာဟိန်း ကုမ္ပဏီ
မင်းကင်းမြို့နယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၇၀) ပေ x အနံ (၄၆) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ (၃၂၂၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာ လုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် စစ်ကိုင်း မင်းကင်း ၈၂.၀၀၀ နိုင်မြန်မာထွန်း

ကုမ္ပဏီ

သရက်ချောင်းမြိုနယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၇၀) ပေ x အနံ(၄၆) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၃၂၂၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာ လုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် တနင်္သာရီ သရက်ချောင်း ၈၀.၀၀၀ ချိုဇူးဇူး ကုမ္ပဏီ
လောင်းလုံမြိုနယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၇၀) ပေ x အနံ (၄၀) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၂၈၀၀)  စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်းလျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် တနင်္သာရီ လောင်းလုံ ၇၀.၀၀၀ ကောင်းကင် တံခွန်ကုမ္ပဏီ
ပေါင်းတည်မြိုနယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၇၀) ပေ x အနံ (၄၆) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၃၂၂၀)  စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ Brick Nogging အမျိုးအစား၊ (၁) ထပ်၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် ပဲခူး ပေါင်းတည် ၆၂.၅၀၀ ဉဿာအောင်မြေ ကုမ္ပဏီ
ရွှေတောင်မြိုနယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၆၄) ပေ x အနံ (၃၃) ပေ x အမြင့် (၁၃) ပေ၊ (၂၁၁၂)  စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်းလျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် ပဲခူး ရွှေတောင် ၅၁.၂၀၀ ဟံသာမြင့်မိုရ် ကုမ္ပဏီ
တောင်သာမြိုနယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၆၀) ပေ x အနံ (၂၆) ပေ x အမြင့် (၁၅) ပေ၊ (၁၅၆၀)  စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်းလျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် မန္တလေး တောင်သာ ၃၇.၀၅၀ ရွှေကြယ်မဟာ ကုမ္ပဏီ
မြေပုံမြိုနယ် ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၇၀) ပေ x အနံ (၄၆) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၃၂၂၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်းလျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာ လုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် ရခိုင် မြေပုံ ၉၅.၇၃၄ အာရှရွှေကျား ကုမ္ပဏီ
မင်းပြားမြိုနယ်ရုံး မှတ်တမ်းခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၄၀) ပေ x အနံ (၂၅) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၁၀၀၀)  စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် ရခိုင် မင်းပြား ၂၉.၉၇၅ အောင်လံသူ ကုမ္ပဏီ
၁၀ ရမ်းဗြဲမြိုနယ်ရုံးမှတ်တမ်းခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊အလျား (၄၀) ပေ x အနံ (၂၄) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၉၆၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် (ရေ/မိလ္လာ လုပ်ငန်း မပါဝင်ပါ) ရခိုင် ရမ်းဗြဲ ၂၈.၅၄၁ နေလစံကုမ္ပဏီ
၁၁ ထန်းတပင်မြိုနယ်ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၇၀) ပေ x အနံ (၄၀) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၂၈၀၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်းလျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊  Apron & Drain အပါအဝင် ရန်ကုန် ထန်းတပင် ၆၈.၀၀၀ ရွှေရတနာမြိုင် ကုမ္ပဏီ
၁၂ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြိုနယ်ရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၈၀) ပေ x အနံ (၂၅) ပေ x အမြင့် (၁၃)ပေ၊ (၂၀၀၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း၊ မိလ္လာလုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် ရန်ကုန် ဆိပ်ကြီး ခနောင်တို ၄၉.၉၀၀ Golden 8 ကုမ္ပဏီ
၁၃ မိုင်းပျဉ်းမြိုနယ်ရုံး မှတ်တမ်းခန်း တိုးချဲ့ ဆောက် လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၂၂) ပေ x အနံ (၄၅) ပေ x အမြင့် (၁၀) ပေ၊ (၉၉၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် (ရေ/မိလ္လာလုပ်ငန်းမပါဝင်ပါ) ရှမ်း/အရှေ့ မိုင်းပျဉ်း ၂၇.၄၄၀ ကျိုင်းတုံသား ကုမ္ပဏီ
၁၄ ကျိုင်းတုံမြိုနယ်ရုံး မှတ်တမ်းခန်း တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၂၂) ပေ x အနံ (၄၅) ပေ x အမြင့် (၁၁) ပေ၊ (၉၉၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် (ရေ/မိလ္လာလုပ်ငန်းမပါဝင်ပါ) ရှမ်း/အရှေ့ ကျိုင်းတုံ ၂၆.၄၆၀ ကျိုင်းတုံသား ကုမ္ပဏီ
၁၅ အင်္ဂပူမြိုနယ်ရုံး မှတ်တမ်းခန်း တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အလျား (၃၀) ပေ x အနံ (၂၀) ပေ x အမြင့် (၁၂) ပေ၊ (၆၀၀) စ/ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ကွန်ကရစ်ခင်း၊ RC (၁) ထပ် အမျိုးအစား၊ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးလုပ်ငန်း၊ Apron & Drain အပါအဝင် (ရေ/မိလ္လာလုပ်ငန်းမပါဝင်ပါ) ဧရာဝတီ အင်္ဂပူ ၁၅.၀၀၀ မေတ္တာစံဝင် ကုမ္ပဏီ
စုစုပေါင်း ၇၅၆.၀၈၀

 

Sorry, the comment form is closed at this time.