ထပ်တိုး သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် သံတမန်ဆိုင်ရာ ပြည်ဝင်ဗီဇာ (၂) မျိုး

ထပ်တိုး သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် သံတမန်ဆိုင်ရာ ပြည်ဝင်ဗီဇာ (၂) မျိုး

သံတမန်၏ဧည့်သည်များနှင့် သံတမန်မဟုတ်သည့်သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဝင်ရောက်

နိုင်ရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ဝင်ဗီဇာ (၂) မျိုးအား ထပ်တိုး သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား သတ်မှတ်မည့်
ဗီဇာကြေးနှင့်နေခွင့်ကာလ
သတ်မှတ်မည့်
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
၁။ သံတမန်၏ ဧည့်သည်များ ပြည်ဝင်ဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး)
Entry Visa (For Diplomatic Guests)(Single)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၂၈ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင် သည်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ သော သံတမန်နှင့်ဆွေမျိုးတော်စပ်ပုံ၊ သံတမန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လိုက်ပါနေထိုင်မည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင် မည့် ကာလအပိုင်းအခြားတို့ကို ဖော်ပြလျက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးမှ စာဖြင့် မြန်မာ သံရုံး (သို့မဟုတ်) မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံး (သို့မဟုတ်) မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတို့တွင် ပြည်ဝင်ဗီဇာ လျှောက်ထား ရမည်။

(၂) မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိ သော သံတမန်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္ထူ၊ သံတမန်၏ ပြည်နေခွင့်နှင့် အကြိမ်ကြိမ် ပြည် ဝင်ခွင့် မိတ္ထူ နှင့် သံတမန်၏ သက်သေခံ ကတ်ပြား မိတ္ထူ တို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမည်။
သံတမန်၏ ဧည့်သည်များ ပြည်ဝင်ဗီဇာ(အကြိမ်ကြိမ်)
Entry Visa (For Diplomatic Guests)(Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၁၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

/

– ဗီဇာကြေး – ၂၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

/

– ဗီဇာကြေး – ၄၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

သံတမန်၏ ဧည့်သည်များ ပြည်ဝင်ဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး) အတွက် ဗီဇာ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ အပြင် အောက်ပါ အချက် များ တင်ပြရမည်-

(၁)လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂)အကြိမ်ကြိမ် (၃) လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁) နှစ် မှ မည်သည့် ဗီဇာကို ရယူလိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃)အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရ မည်။
၂။ သံတမန်မဟုတ် သည့် သံရုံးဝန်ထမ်း များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ အတွက် ပြည်ဝင် ဗီဇာ(တစ်ကြိမ်သုံး)
Entry Visa (For Non-diplomatic Staff and their Immediate Family Members)(Single)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၂၈ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင် သည်။
(၁) သံရုံး ဝန်ထမ်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးမှ ခန့်အပ်သည့်စာ တင်ပြ ရမည်။
(၂)သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန (သို့မဟုတ်) သံရုံး၏စာတွင် သံရုံးဝန်ထမ်း အင်အား တိုးချဲ့ခန့်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) အစားထိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့် ကာလအပိုင်းအခြား၊ လုပ်ငန်းကိစ္စဖြင့် ခေတ္တ လာရောက်မည် ဆိုပါကလည်း မည်သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စဖြင့် လာရောက်မည်နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နေထိုင်မည့် ကာလအပိုင်းအခြားကို ဖော်ပြပေးရမည်။
(၃)သံရုံးဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များအနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် သံရုံး ဝန်ထမ်း နှင့်အတူ လိုက်ပါခြင်းမရှိဘဲ နောက်မှ လိုက်ပါမည်ဆိုပါက ပြည်ဝင်ဗီဇာ လျှောက်ထား ရာတွင် တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ မှာ သံတမန်၏ ဧည့်သည်များ ပြည်ဝင်ဗီဇာ လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက် များ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
သံတမန်မဟုတ် သည့် သံရုံးဝန်ထမ်း များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ အတွက် ပြည်ဝင် ဗီဇာ(အကြိမ်ကြိမ်)
Entry Visa (For Non-diplomatic Staff and their Immediate Family Members) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၆၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

/

– ဗီဇာကြေး – ၁၂၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

/

– ဗီဇာကြေး – ၂၄၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့်
သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

သံတမန်မဟုတ်သည့် သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့ ၏ မိသားစုဝင်များအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာ (တစ်ကြိမ် သုံး) အတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ အပြင်အောက်ပါ အချက်များ တင်ပြရမည်-

(၁)လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂)အကြိမ်ကြိမ် (၃) လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁) နှစ် မှ မည်သည့် ဗီဇာကို ရယူလိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃)အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရ မည်။

Sorry, the comment form is closed at this time.