နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)

နယ်စပ်ဒေသ၀င်ပေါက်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း  (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
2019 December Border (Total)
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်၀င်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်/ပြည်၀င်ဗီဇာဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
2019 December Border (Passport & Visa)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် ‌‌ရေဆိပ်တို့မှ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
2019 December Airports
 နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု နှိုင်းယှဉ်ချက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
2019 December Border 2018-2019 Comparison
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် ၀င်/ထွက်ပေါက်များမှBP/TBP/EP ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ)
2019 December Border (BP&TBP&EP)

Sorry, the comment form is closed at this time.