နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ)

နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု နှိုင်းယှဉ်ချက်  (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ)                                       

2019 November Border 2018-2019 Comparison
နယ်စပ်ဒေသ၀င်ပေါက်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း  (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ)
2019 November Border (Total)
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ် ၀င်/ထွက်ပေါက်များမှBP/TBP/EP ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများစာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ)
2019 November Border (BP&TBP&EP)
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် / ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ)
2019 November (Border).pdf

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များ နှင့် ရေဆိပ်တို့မှ  နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ)

2019 November (Airport and Seaport).pdf

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.