နိုင်ငံခြားသားများနှင့် သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင်‌့ သိရှိရမည့် ဥပဒေများ

နိုင်ငံခြားသားများနှင့် သက်ဆိုင်သော (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည်တွင်းတွင် နေထိုင်မည့်သူတစ်ဦး အနေဖြင်‌့ သိရှိရမည့် ဥပဒေများ

============================================================================
(၁၉၄၇)ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လတ်တလောပြဌာန်းချက်များ အက်ဥပဒေ

ဥပဒေပုဒ်မ။    ၃(၁)    ကြီးကြပ်ရေးဝန်က ထုတ်ပေးသည့် သို့တည်းမဟုတ် ထိုသို့ ထုတ်ပေးရန် အာဏာရအရာရှိ တစ်ဦးဦးက ထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်းဝင်ရောက် နေထိုင်ခွင်‌့ လက်မှတ်မပါဘဲနှင်‌့ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတအစား ဖြစ်စေ၊ နည်းလမ်းတကျ ပြည်ဝင်ခွင်‌့ ပြုထားသောခိုင်လုံသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပါဘဲနှင်‌့သော် လည်းကောင်း၊ မည်သည့် နိုင်ငံခြားသားမျှ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွင်းသို့ မဝင်စေရ။

ဥပဒေပုဒ်မ။    ၄(၂)    အဆိုပါစည်းကမ်းချက်အားလုံးသည် ထိုအခွင်‌့လက်မှတ် သို့တည်းမဟုတ် ဗီဇာရသူအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်ပြုထားသော သို့တည်းမဟုတ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင်‌့ပြုထားသော စည်းကမ်းချက်များဟု မှတ်ယူရမည်။ ထိုစည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်လျှင် ထိုလက်မှတ်ရသူသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်စေရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ညွှန်ကြားပါက နှင်ထုတ်ခြင်းခံရမည်။

ဥပဒေပုဒ်မ။    ၁၃(၁)    ဤအက်ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင်‌့ဖြစ်စေ၊ ဤအက်ဥပဒေအရပြုသည့် နည်းဥပဒေများနှင့်ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းဝင်ရောက် နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်၊ သို့တည်းမဟုတ် ပြည်ဝင်ဗီဇာတွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဖြစ်စေ၊ ဆန့်ကျင်လျက်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သူ သည်၊ သို့တည်းမဟုတ် ဝင်ရန်အားထုတ်သူသည်၊ သို့တည်းမဟုတ် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဝင်ရောက်ပြီးမှ၊ အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဆန့်ကျင်လျက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်နေသူသည်၊ သို့တည်းမဟုတ် နေရန်အားထုတ်သူသည် (အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် (၆) လ မှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ်(၅)နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးငွေဒဏ်ကျပ်၁၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးြဖစ်စေ ) စီရင်ခြင်းခံရမည်။

ဥပဒေပုဒ်မ။    ၁၃(၂)    မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်သူမဆို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်မရသည့် တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူအား ထိုသို့ဝင်ရောက်ခွင့် မရ ကြောင်းသိလျက်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သွင်းဆောင် လာလျှင်ြဖစ်စေ၊ သွင်းဆောင်ရန် အားထုတ်လျှင်ြဖစ်စေ၊ ယင်းသို့ သွင်းဆောင်ခဲ့သော၊ သို့တည်းမဟုတ် သွင်းဆောင်ရန် အားထုတ်ခဲ့သော လူဦးရေအလိုက် လူတစ်ဦးအတွက် (အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် (၆) လ မှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးငွေဒဏ်ကျပ်၁၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်စေ) စီရင်ခြင်းခံရမည်။

ဥပဒေပုဒ်မ။    ၁၃(၅)    မည်သူမဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ တရားဥပဒေနှင်‌့ဆန့်ကျင်၍ ဝင်ရောက်စေရန် ကူညီလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကူညီရန်အားထုတ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးက ဤအက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ် သို့တည်းမဟုတ် ဤအက်ဥပဒေအရ ပြုသည့် နည်းဥပဒေတစ်ခုခုကို ဆန့်ကျင်၍ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင် လျက်ရှိသည်ကို သိလျက်နှင့် ယင်းသို့ ဆက်လက်နေထိုင်စေရန်၊ တမင် သက်သက် ကူညီလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကူညီရန်အားထုတ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ (အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် (၆) လ မှ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးငွေဒဏ်ကျပ် ၁၅၀၀ ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ြဖစ်စေ) စီရင်ခြင်း ခံရမည်။

Sorry, the comment form is closed at this time.