နိုင်ငံခြားသားများ၏ ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း

ပြည်တွင်း၌ ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံခြားသားများ နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများ/ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်၍ နေခွင့်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်သတ္တ (၂) ပတ် ကြိုတင် လျှောက်ထားရမည်-

(၁)     သက်ဆိုင်ရာဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများတွင် လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်း ရှိ/မရှိ ထောက်ခံချက်၊
(၂)      ကုမ္ပဏီ Letter Head မူရင်းစာရွက်ဖြင့် လျှောက်လွှာ၊
(၃)     သက်တမ်းရှိသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊
(၄)     သက်တမ်းရှိသော မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ၊
(၅)     သက်တမ်းရှိသော နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (FRC) မိတ္တူ၊
(၆)     နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport- ရှေ့စာမျက်နှာနှင့် နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့သည့် တံဆိပ်တုံးပါစာမျက်နှာ) မိတ္တူ၊
(၇)     နိုင်ငံခြားသားရောက်ရှိမှုသတင်းပို့မှတ်တမ်း (Form-C -ဟိုတယ်/ မြို့နယ်လဝက) မိတ္တူ၊

Sorry, the comment form is closed at this time.