နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှု စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

နယ်စပ်ဒေသ၀င်ပေါက်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု စာရင်း  (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 
2020 January Border (BP&TBP&EP)
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်၀င်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်/ပြည်၀င်ဗီဇာဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 
2020 January Border (Total)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် ‌‌ရေဆိပ်တို့မှ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 
2020 January Airports & Seaport
နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှု နှိုင်းယှဉ်ချက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 
2020 January Border 2019-2020 Comparison

Sorry, the comment form is closed at this time.