ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ သံတမန်/သံအဖွဲ့ဝင် တာဝန်ထမ်းဆောင် သည့်ကာလ အခမဲ့
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) သံတမန်ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီနေထိုင်ရမည်၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
(က) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သံတမန်/ သံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ပေးခန့်အပ်သည့် အမိန့်စာ တင်ပြရမည်။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် ခန့်အပ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ဖိတ်ခေါ် ကြောင်း အထောက်အထား တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၂၈ ရက် US$ ၄၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) ကန့်သတ်နယ်မြေသို့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ သွားလာခွင့်ပြုရမည်။
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
(က) အားလပ်ရက် အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ရန်၊ အလည်အပတ်ဖြင့် နေထိုင်ရန်၊ အလည်အပတ် အဖြစ် နေထိုင်ရန်၊ ခေတ္တနေထိုင်ရန် အတွက်သာ လျှောက်ထားရမည်။
(ခ) ခရီးစဉ် အသွားအပြန်လေယာဉ် လက်မှတ်တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(လုပ်ငန်းဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
လုပ်ငန်းဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၇၀ ရက် US$ ၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ (၃)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၂၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၆)လ (၆)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၄၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၁)နှစ် (၁)နှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၆၀၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူနေထိုင်ခြင်း မပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအားဖြင့်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်အပေါ် အကြည်အညို ပျက် အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များ နှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသော လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများသာဖြစ်ရမည်။
(စ) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
(က) တစ်ကြိမ်ပြည်ခွင့်အတွက်။
– လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် စီပွားရေး/ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် စီးပွားရေးကိစ္စအား ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည်။
(ခ) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ဝင်ခွင့် (၃)လ/(၆)လ/(၁)နှစ်အတွက်။ လုပ်ငန်းဗီဇာ(၁)ကြိမ်သုံးအတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြရမည် –
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး(ပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ၊
(၂) အကြိမ်ကြိမ်(၃)လ (သို့) (၆)လ (သို့) (၁)နှစ်မှ မည်သည့်ဗီဇာကို ရယူလိုကြောင်း တင်ပြ ရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။ (ဥပမာ-ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြနိုင်သော စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စဖော်ပြခြင်း)
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(လူမှုရေးဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
လူမှုရေးဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၇၀ ရက် US$ ၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ (၃)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၁၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၆)လ (၆)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၃၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၁)နှစ် (၁)နှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၄၅၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာ ရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) လူမှုရေးဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်အတွက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရမည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံ/အတူ နေထိုင်လိုသည့် ဆွေမျိုးနှင့် တည်းခိုနေထိုင်သည့် လိပ်စာ အတိအကျ ဖော်ပြရမည်။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ပတ်သက်သူ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် မည်သို့ပတ်သက် ကြောင်း အထောက်အထား၊ တွေ့ဆုံလိုသည့် အကြောင်းအရာ၊ တည်းခိုနေထိုင်သည့် လိပ်စာ အတိအကျ ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည်။
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ/(၆)လ/(၁)နှစ်အတွက်။ လူမှုရေးဗီဇာ(၁)ကြိမ်သုံး အတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြရမည် –
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး(ပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ၊
(၂) အကြိမ်ကြိမ်(၃)လ (သို့) (၆)လ (သို့) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူလိုကြောင်း တင်ပြ ရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(သာသနာရေးဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
သာသနာရေးဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၇၀ ရက် US$ ၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ (၃)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၁၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၆)လ (၆)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၃၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၁)နှစ် (၁)နှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၄၅၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာ ရမည်၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိခိုက်ပျက်ပြားအောင် ပြုမူ နေထိုင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက် အောင်ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေသည့် ပြုမူနေထိုင် လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်အတွက်။ သာသနာရေးဆိုင်ရာ လာရောက်လိုသည့်ကိစ္စရပ်၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်း/ ရိပ်သာ/ဘုရားကျောင်း သွားရောက် မည့်လိပ်စာတို့ကို ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည်။
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ/(၆)လ/(၁)နှစ်အတွက်။ သာသနာရေးဗီဇာ(၁)ကြိမ်သုံး အတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြရမည် –
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး(ပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ၊
(၂) အကြိမ်ကြိမ်(၃)လ (သို့) (၆)လ (သို့) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူလိုကြောင်းတင်ပြ ရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(ဖြတ်သန်းဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
ဖြတ်သန်းဗီဇာ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်း ၂၄ နာရီ US$ ၂၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာ ရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူနေထိုင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော်အပေါ်အကြည်အညို ပျက် အောင်ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ပရဝုဏ်၏ ပြင်ပသို့ ထွက်ခွာခွင့်မပြုရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
မြန်မာနိုင်ငံမှ နောက်ကြောင်း ပြန်ခရီးမဟုတ်သော ရှေ့ဆက် ထွက်ခွာမည့် ခရီး၏လေယာဉ် လက်မှတ် တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၇၀ ရက် US$ ၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ (၃)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၂၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၆)လ (၆)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၄၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၁)နှစ် (၁)နှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၆၀၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများ မပြုလုပ်ရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်အတွက်။
(၁) UN အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း/ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင် စုအစိုးရမှ အသိ အမှတ်ပြု ထားသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမည်။
(၂) ပြည်တွင်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ/ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဖော်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် ဝန်ခံချက်ပါရှိရမည်။
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် (၃)လ/ (၆)လ/ (၁)နှစ်အတွက်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ဗီဇာ (၁)ကြိမ်သုံးအတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြ ရမည် –
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး(ပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ၊
(၂) အကြိမ်ကြိမ်(၃)လ (သို့) (၆)လ (သို့) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူလိုကြောင်း တင်ပြ ရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။(ဥပမာ-ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြနိုင်သော ဆောင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်းကိစ္စဖော်ပြခြင်း)
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(အလုပ်သမားဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
အလုပ်သမားဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၇၀ ရက် US$ ၅၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများသာဖြစ်ရမည်။
(စ) အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။
(ဆ) တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
(က) တာဝန်ခံခေါ်ယူမည့်ကုမ္ပဏီ၏ ဖိတ်ခေါ်စာ(သို့) အလုပ်ခန့်စာ အထောက်အထားဖြင့် လျှောက် ထားရမည်။
(ခ) အလုပ်သမားဗီဇာ လျှောက်ထားရယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံခြားသား အလုပ် သမားများအနေဖြင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ကထုတ်ပေးသည့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရယူကိုင်ဆောင်ရပါမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(ပညာရေးဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
ပညာရေးဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၉၀ ရက် US$ ၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ (၃)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၂၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၆)လ (၆)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၄၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၁)နှစ် (၁)နှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၆၀၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) ပညာသင်ယူရန် သို့မဟုတ် ပညာသင်ကြားရန် လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။ ပညာရေးကို အကြောင်းပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမလုပ်ကိုင်ရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်အတွက်။
(၁) ကျောင်းတက်ရန်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ နိုင်ငံခြားဘာသာသင်ကျောင်း၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့်လျှောက်ထားရမည်။
(၂) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျောင်းများတွင် စာသင်ကြားသည့် ဆရာ/ဆရာမ များဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများမှ ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်(၃)လ/(၆)လ/(၁)နှစ်အတွက်။ ပညာရေးဗီဇာ(၁)ကြိမ်သုံးအတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင်အောက်ပါအချက်များတင်ပြရမည် –
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး(ပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ၊
(၂) အကြိမ်ကြိမ်(၃)လ (သို့) (၆)လ (သို့) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူလိုကြောင်းတင်ပြ ရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(စာနယ်ဇင်း/မီဒီယာဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
၁၀ စာနယ်ဇင်း/မီဒီယာ ဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၂၈ ရက် US$ ၄၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) စာနယ်ဇင်း/မီဒီယာနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မလုပ်ကိုင်ရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ၎င်းနိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်းသမား/ မီဒီယာသမားဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထား အခိုင်အမာ တင်ပြရမည်။
(၂) စာနယ်ဇင်း/ မီဒီယာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက် လိုသည့်အကြောင်း အရာ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်း/ ဌာနဆိုင်ရာအမည်၊ တည်းခိုနေထိုင် သည့် လိပ် စာအတိအကျတို့ကို ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည်။
(၃) အသွား/အပြန်လေယာဉ်လက်မှတ် တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
၁၁ ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၉၀ ရက် US$ ၅၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၃)လ (၃)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၂၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၆)လ (၆)လအတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၄၀၀
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန် ဝင်ခွင့် (၁)နှစ် (၁)နှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ထွက်နိုင် US$ ၆၀၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်းမပြု လုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက်အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) ယာဉ်အမှုထမ်းလုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမပြုလုပ်ရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်အတွက်။
(၁) တရားဝင်သက်တမ်းရှိသော ယာဉ်အမှုထမ်းလိုင်စင် (Crew License)ပါရှိရမည်။
(၂) သွားရောက်လိုသည့် ကိစ္စရပ်၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်း ဖေါ်ပြပါရှိ ရမည်။
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် (၃)လ/ (၆)လ/(၁)နှစ်အတွက်။ ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ (၁)ကြိမ် သုံး အတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ အပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြရမည် –
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး(ပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ၊
(၂) အကြိမ်ကြိမ်(၃)လ (သို့) (၆)လ (သို့) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူလိုကြောင်းတင်ပြ ရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများ တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်
Visa Policy in Myanmar, 2017
(အလုပ်ရုံ/ဆွေးနွေးပွဲ/စည်းအဝေး/သုတေသနဗီဇာ)

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား လျှောက်ထားနိုင်သည့် အမျိုးအစား နေခွင့်ကာလ ဗီဇာကြေး
၁၂ အလုပ်ရုံ/ဆွေးနွေးပွဲ/ အစည်းအဝေး/ သုတေသနဗီဇာ တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် ၂၈ ရက် US$ ၄၀
ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
(က) မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒ နှင့် ဆန့်ကျင်မှုမပြုလုပ်ရ၊
(ခ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သော တည်ဆဲဥပဒေများကို လိုက်နာ ရမည်၊
(ဂ) မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ များကို ထိခိုက်ပျက် ပြားအောင် ပြုမူ နေ ထိုင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(ဃ) နှုတ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အမူအရာအား ဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံ တော်အပေါ်အကြည် အညို ပျက် အောင် ပြုမူခြင်း မပြုလုပ်ရ၊
(င) အလုပ်ရုံ/ဆွေးနွေးပွဲ/အစည်းအဝေး/သုတေသန လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားလုပ်ငန်း များမပြုလုပ်ရ၊
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
– ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ဖိတ်ခေါ်စာတို့ဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ်ထူထောင်ထားရှိသော နိုင်ငံများရှိ သံရုံးများ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများတွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

Sorry, the comment form is closed at this time.