မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် / ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ)

မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်များမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် / ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဗီဇာအလိုက်စာရင်း
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ)

 

Sorry, the comment form is closed at this time.