ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင်‌့ပြုသော နိုင်ငံများ

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော နိုင်ငံများ

 

No. Country Diplomatic/ Official Passport Holders Duration of Stay Ordinary Passport Holders Duration of Stay
1 Brunei 14 days  14 days
2 Cambodia 30 days  14 days
3 Indonesia 14 days  14 days
4 Lao 30 days  14 days
5 Malaysia 30 days
6 Philippines 30 days  14 days
7 Singapore 30 days  30 days
8 Thailand 30 days  14 days
9 Vietnam 30 days  30 days
10 Bangladesh 90 days
11 Belarus 30 days
12 Brazil 30 days
13 China 30 days
14 Columbia 30 days
15 India 90 days
16 Japan
(only Diplomatic Passport Holders)
90 days
17 Korea (Democratic People’s Republic of Korea) 30 days
18 Korea (Republic of Korea) 90 days
19 Mongolia 30 days
20 Morocco 90 days
21 Nepal 90 days
22 Russia 90 days
23 Serbia 90 days
24 Srilanka 90 days

Sorry, the comment form is closed at this time.