ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင်‌့ပြုသော နိုင်ငံများ

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော နိုင်ငံများ

No. Country Diplomatic/ Official Passport Holders Duration of Stay Ordinary Passport Holders Duration of Stay
1 Brunei 14 days 14 days
2 Cambodia 30 days 14 days
3 Indonesia 14 days 14 days
4 Lao 30 days 14 days
5 Malaysia 30 days
6 Philippines 30 days 14 days
7 Singapore 30 days 30 days
8 Thailand 30 days 14 days
9 Vietnam 30 days 14 days
10 Bangladesh 90 days
11 Belarus 30 days
12 Brazil 30 days
13 Columbia 30 days
14 China 30 days
15 India 90 days
16 Korea (Democratic People’s Republic of Korea) 30 days
17 Korea (Republic of Korea) 90 days
18 Mongolia 30 days
19 Morocco 90 days
20 Russia 90 days
21 Srilanka 90 days

Sorry, the comment form is closed at this time.