လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးမှ ဒုတိယလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့ ရာထူးတိုးရုံးမိန့်

လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးမှ ဒုတိယလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့ ရာထူးတိုးရုံးမိန့်

ရုံးမိန့်အမှတ်(၁၄၃၈/၂၀၂၁)
JIA to IA order (1438)

ရုံးမိန့်အမှတ်(၁၄၃၉/၂၀၂၁)
JIA to IA order (1439)

ရုံးမိန့်အမှတ်(၁၄၄၀/၂၀၂၁)
JIA to IA order (1440)

ရုံးမိန့်အမှတ်(၁၄၄၁/၂၀၂၁)
JIA to IA order (1441)

Sorry, the comment form is closed at this time.