အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များ နှင့် ရေဆိပ်တို့မှ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များ နှင့် ရေဆိပ်တို့မှ  နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် ၀င်ရောက်မှုစာရင်း
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ)

2019 October (Airport and Seaport).pdf

Sorry, the comment form is closed at this time.