(၁-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ဆောင်ရွက်မည့် ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည့် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိသော ပြည်ဝင်ဗီဇာ စနစ်သစ် (၁၂) မျိုးအား နိုင်ငံခြားသားများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်း သတ်မှတ် ချက်များ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်  ထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁ ) ရက်နေ့တွင် စတင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည့် ဗီဇာကြေးနှင့်နေခွင့်ကာလ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မည့် ဗီဇာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်
၁။ သံတမန်/ သံအဖွဲ့ဝင်ဗီဇာ
(Gratis Diplomatic/ Official Courtesy Visa)
– ဗီဇာကြေး – အခမဲ့
– နေခွင့်ကာလ- တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်
(၁) သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သံတမန်/ သံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ပေး ခန့်အပ်သည့် အမိန့်စာ တင်ပြရ မည်။
(၂) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့် ခန့်အပ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း အထောက် အထားတင်ပြရမည်။
၂။ ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ
(Tourist Visa)
– ဗီဇာကြေး – ၄၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၂၈ရက်
(၁) အားလပ်ရက် အပန်းဖြေ ခရီးထွက်ရန်၊ အလည်အပတ်အဖြစ်နေထိုင်ရန်၊ ခေတ္တ နေထိုင်ရန် အတွက်သာ လျှောက်ထား ရမည်။
(၂) ခရီးစဉ် အသွားအပြန် လေယာဉ် လက်မှတ် တင်ပြရမည်။
၃။ – လုပ်ငန်းဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး)
(Business Visa)(Single)
– ဗီဇာကြေး – ၅၀USD
– နေခွင့်ကာလ – ၇၀ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
(၁) လျှောက်ထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် စီးပွားရေး/ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေး ကိစ္စအား ဖော်ပြလျှောက်ထား ရမည်။
– လုပ်ငန်းဗီဇာ (အကြိမ်ကြိမ်)
(Business Visa) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၄၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၆၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
လုပ်ငန်းဗီဇာ (၁) ကြိမ်သုံး အတွက် ဗီဇာ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါ အချက်များ တင်ပြရမည်-
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ်)ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂) အကြိမ်ကြိမ် (၃)လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁)နှစ် မှ မည်သည့် ဗီဇာ ကို ရယူလိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ်လို သည့်အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက်အထားများဖြင့်တင်ပြရမည်။
(ဥပမာ- ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြ နိုင်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စ ဖော်ပြ ခြင်း)
၄။ – လူမှုရေးဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး) (Social Visa) (Single) – ဗီဇာကြေး – ၅၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၇၀ ရက်
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါကနေခွင့်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်း ဖြစ်ပါက မြန်မာ နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြနိုင်ရ မည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌တွေ့ဆုံ/အတူ နေထိုင် လိုသည့်ဆွေမျိုးနှင့် တည်းခိုနေထိုင်သည့် လိပ်စာအတိအကျ ဖော်ပြရမည်။
(၂) မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်ပတ်သက်သူနိုင်ငံခြား သားဖြစ်ပါကမြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်မည်သို့ ပတ်သက်ကြောင်း အထောက်အထား၊ တွေ့ဆုံလိုသည့်အကြောင်းအရာ၊တည်းခို နေထိုင်သည့်လိပ်စာ အတိအကျ ဖော်ပြ လျှောက်ထားရမည်။
– လူမှုရေးဗီဇာ (အကြိမ်ကြိမ်)
(Social Visa) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၁၅၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင် လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၃၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၄၅၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
လူမှုရေးဗီဇာ (၁) ကြိမ်သုံးအတွက် ဗီဇာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါ အချက်များ တင်ပြရမည်-
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်)ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂) အကြိမ်ကြိမ် (၃) လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁) နှစ် မှ မည်သည့် ဗီဇာကို ရယူလိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ် လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြရ မည်။
၅။ – သာသနာရေးဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး) (Religious Visa) (Single) – ဗီဇာကြေး – ၅၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၇၀ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင် လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း ကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
(၁) သာသနာရေးဆိုင်ရာ လာရောက် လိုသည့် ကိစ္စရပ်၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့ အစည်း / ရိပ်သာ / ဘုရားကျောင်း၊ သွားရောက်မည့် လိပ်စာတို့ကို ဖော်ပြ လျှောက်ထားရမည်။
– သာသနာရေး ဗီဇာ (အကြိမ်ကြိမ်)
(Religious Visa) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၁၅၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၃၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၄၅၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
သာသနာရေးဗီဇာ (၁) ကြိမ်သုံး အတွက် ဗီဇာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါ အချက်များ တင်ပြ ရမည်-
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂) အကြိမ်ကြိမ် (၃)လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာ ကိုရယူ လိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ် လို သည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြရမည်။
၆။ ဖြတ်သန်းဗီဇာ
(Transit Visa)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၂၄ နာရီ
မြန်မာနိုင်ငံမှ နောက်ကြောင်းပြန် ခရီး မဟုတ်သော ရှေ့ဆက် ထွက်ခွာမည့်ခရီး၏ လေယာဉ် လက်မှတ် တင်ပြရမည်။
၇။ – နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်း များ ဗီဇာ
(တစ်ကြိမ်သုံး) (Official Visa) (Single)
– ဗီဇာကြေး – ၅၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၇၀ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင် လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
(၁) UN အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်း/ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ မှ အသိအမှတ် ပြုထားသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရမည်။
(၂) ပြည်တွင်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် နေရာ / လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဖော်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေ အရ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မည့် ဝန်ခံချက် ပါရှိ ရမည်။
– နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များဗီဇာ (အကြိမ်ကြိမ်)
(Official Visa) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၄၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၆၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက် တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၇၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဗီဇာ (၁) ကြိမ်သုံး အတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ အပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြရမည်-
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်) ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂) အကြိမ်ကြိမ် (၃)လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁) နှစ် မှ မည်သည့် ဗီဇာ ကို ရယူ လိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ် လိုသည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင် အမာ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြ ရမည်။
(ဥပမာ- ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် တင်ပြ နိုင်သော ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကိစ္စ ဖော်ပြခြင်း)
၈။ အလုပ်သမားဗီဇာ
(Employment Visa)
– ဗီဇာကြေး – ၅၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၇၀ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင် လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
(၁) တာဝန်ခံခေါ်ယူမည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဖိတ်ခေါ်စာ (သို့မဟုတ်) အလုပ်ခန့်စာ အထောက်အထား ဖြင့် လျှောက်ထားရ မည်။
(၂) အလုပ်သမားဗီဇာလျှောက်ထားရယူ၍ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ အနေဖြင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ရယူကိုင်ဆောင်ရပါမည်။
၉။ – ပညာရေးဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး) (Education Visa) (Single) – ဗီဇာကြေး – ၅၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၉၀ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင် လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
(၁) ကျောင်းတက်ရန် ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ နိုင်ငံခြားဘာသာသင် ကျောင်း၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထား ရမည်။
(၂) ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျောင်းများတွင် စာသင်ကြားသည့် ဆရာ/ ဆရာမများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းများမှ ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထား ရမည်။
– ပညာရေးဗီဇာ (အကြိမ်ကြိမ်)
(Education Visa) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင် ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၉၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၄၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင် ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၉၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၆၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင် ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၉၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
ပညာရေးဗီဇာ (၁) ကြိမ်သုံးအတွက် ဗီဇာစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါအချက်များ တင်ပြ ရမည်-
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်)ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂) အကြိမ်ကြိမ် (၃)လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁)နှစ်မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူလို ကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် ပြုလုပ်လိုသည့် အကြောင်းအရာအားအခိုင်အမာ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြရ မည်။
၁၀။ စာနယ်ဇင်း/ မီဒီယာဗီဇာ
(Journalist Visa)
– ဗီဇာကြေး – ၄၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၂၈ ရက်
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ၎င်းနိုင်ငံ၏ စာနယ်ဇင်း သမား / မီဒီယာသမား ဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထား အခိုင်အမာ တင်ပြရမည်။
(၂) စာနယ်ဇင်း/ မီဒီယာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လိုသည့် အကြောင်း အရာ၊ ဆက်သွယ် ဆောင် ရွက်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့အစည်း / ဌာနဆိုင်ရာအမည်၊ တည်းခို နေထိုင် သည့် လိပ်စာအတိအကျတို့ကို ဖော်ပြ လျှောက် ထားရမည်။
(၃) အသွား/အပြန် လေယာဉ် လက်မှတ် တင်ပြ ရမည်။
၁၁။ ယာဉ်အမှုထမ်း ဗီဇာ
(တစ်ကြိမ်သုံး)
(Crew Visa) (Single)
– ဗီဇာကြေး – ၅၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၉၀ ရက်
– ဆက်လက် နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင် သည်။
(၁) တရားဝင် သက်တမ်းရှိသော ယာဉ်အမှုထမ်း လိုင်စင် (crew license) ပါရှိရမည်။
(၂) သွားရောက်လိုသည့် ကိစ္စရပ်၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မည့်လူပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့ အစည်း ဖော်ပြပါရှိရမည်။
– ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ (အကြိမ်ကြိမ်)
(Crew Visa) (Multiple)
– ဗီဇာကြေး – ၂၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ- (၃) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင် ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၉၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၄၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၆) လ
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင် ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၉၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
/
– ဗီဇာကြေး – ၆၀၀ USD
– အသုံးပြုခွင့်ကာလ – (၁) နှစ်
– နေခွင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင် ခွင့်ပြုသည်။
– ဆက်လက်နေထိုင်လိုပါက နေခွင့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။
– နေခွင့် ရက် (၉၀) ပြည့်လျှင် ပြန်လည် ထွက်ခွာရန် မလိုပါ။
ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ (၁) ကြိမ်သုံးအတွက် ဗီဇာ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များအပြင် အောက်ပါ အချက်များ တင်ပြရမည်-
(၁) လျှောက်ထားသူသည် ကနဦး (ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ်)ဝင်ရောက်သူမဖြစ်စေရ။
(၂) အကြိမ်ကြိမ် (၃)လ (သို့မဟုတ်) (၆) လ (သို့မဟုတ်) (၁) နှစ် မှ မည်သည့် ဗီဇာကိုရယူ လိုကြောင်း တင်ပြရမည်။
(၃) အကြိမ်ကြိမ် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုလုပ်လို သည့် အကြောင်းအရာအား အခိုင်အမာ အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြ ရမည်။
၁၂။ အလုပ်ရုံ/ ဆွေးနွေးပွဲ/ အစည်းအဝေး/ သုတေသနဗီဇာ
(Workshop/ Seminar/ Meeting/ Research Visa)
– ဗီဇာကြေး – ၄၀ USD
– နေခွင့်ကာလ – ၂၈ ရက်
– သုတေသနဗီဇာဖြင့် ပြည်ဝင်ခွင့် ရရှိသူသည် ဆက်လက် နေထိုင် လိုပါကနေခွင့်သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခြင်းကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
(၁) ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းတို့၏ ဖိတ်ခေါ် စာ တို့ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

 

ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa On Arrival) စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း

၁။    ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (Visa On Arrival) စနစ်ဖြင့် အောက်ပါဗီဇာ (၄) မျိုးအား ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များတွင် ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား  ဗီဇာအခငွေ နေခွင့်ကာလ
(က) လုပ်ငန်းဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး) (Business Visa – Single) ၅၀ USD ၇၀  ရက်
(ခ) အလုပ်ရုံ/ဆွေးနွေးပွဲ/အစည်းအဝေး/သုတေသနဗီဇာ
(Workshop/Seminar/Meeting/Research Visa)
၄၀ USD ၂၈ ရက်‌
(ဂ) ယာဉ်အမှုထမ်းဗီဇာ (Crew Visa) ၄၀ USD ၂၈ ရက်
(ဃ) ဖြတ်သန်းဗီဇာ (Transit Visa ) ၂၀ USD ၂၄ နာရီ

(အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကhttp://www.mip.gov.mmတွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်)

 

eVisa စနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်း

၂။    eVisa စနစ်ဖြင့် အောက်ပါဗီဇာ (၂) မျိုးအား ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များတွင်လည်းကောင်း မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဂိတ်များဖြစ်သည့် တာချီလိတ်၊ မြဝတီနှင့် ကော့သောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပေါက်များတွင်လည်းကောင်း ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

စဉ် ဗီဇာအမျိုးအစား  ဗီဇာအခငွေ နေခွင့်ကာလ
(က) ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ (Tourist Visa ) ၅၀ USD ၂၈  ရက်
(ခ) လုပ်ငန်းဗီဇာ (တစ်ကြိမ်သုံး) (Business Visa – Single) ၇၀USD ၇၀  ရက်

(အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက http://www.mip.gov.mm တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်)

 

Sorry, the comment form is closed at this time.