နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး) မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီး) မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

  • ကာယကံရှင်၏ ၀န်ခံချက်နှင့် ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။
  • ရှေ့ပြေးလျှောက်လွှာ (မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယား ဖြည့်စွက်ပြီး) ပါရှိရမည်။
  • ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးမိတ္တူထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာ (ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်း နေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်နှင့် အမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံချက် ပါရှိသော ) ပုံစံထွေ-၄ ပါရှိရမည်။
  • လျှောက်ထားသူအမည်ပါသော အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း အိမ်လက်ခံမူရင်းနှင့် မိတ္တူတစ်စောင်စီ ပါရှိရမည်။
  • မိဘ(၂)ပါး ကိုင်ဆောင်ထားသော အထောက်အထား လက်မှတ် မူရင်း/မိတ္တူ ပါရှိရမည်။
  • ပျက်စီးပါက ပျက်စီးသည့် ကတ်ပြားမူရင်းနံပါတ် ပါရှိရမည်။
  • (၀.၈ လက်မ × ၀.၈ လက်မ)အရွယ်ဓါတ်ပုံ (၄)ပုံ (မျက်မှန်မပါ)ပါရှိရမည်။