နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကိုင်ဆောင်သူများမှ သတိပြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကိုင်ဆောင်သူများမှ

သတိပြုလိုက်နာရမည့် အချက်များ

  • မိမိကိုင်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွင် တရားမ၀င် ပြင်ခြင်း ၊ ဖျက်ခြင်း ၊ ရေးသွင်းခြင်း မပြုလုပ်ရ။
  • မိမိကိုင်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွင် ဓါတ်ပုံ ပျက်စီး/မထင်မရှားဖြစ်ပါက မိမိသဘောဖြင့် ဓါတ်ပုံလဲလှယ်ခြင်း ၊ ကပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
  • မိမိကိုင်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအား အခြားသူတစ်ဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းကိုင်ဆောင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
  • အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအား ကောက်ရ/တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်လူ၀င်မူကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သွားရောက်အပ်နှံရမည်။
  • မိမိနေအိမ်မှ မြို့နယ်ကျော်ခရီးသွားလျှင် မိမိ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအား တစ်ပါတည်း ယူဆောင်သွားရမည်။
  • မိမိကိုင်ဆောင်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားပျောက်ဆုံးလျှင် နီးစပ်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းသို့ တိုင်ကြားပြီး မြို့နယ်လူ၀င်မူကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ မိတ္တူထုတ်ပေးခွင့်ကို ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရမည်။
  • လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း နံပါတ်တစ်ခုထက်ပို၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လျှောက်ထားကိုင်ဆောင်ထားကြောင်း တွေ့ရှိပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း ခံရမည်။